Numer: FELU.08.01-IP.02-0055/23

„Wczoraj wykluczeni, dziś aktywni”

Zadania realizowane w ramach projektu:

Kreatywni,

byś stał się innowacyjny

 

   InCREA

    FUNDACJA

+48 733 383 933

 

biuro@fundincrea.pl

NIP 7123428851

REGON: 52082908400000

KRS 0000943930

ul. Poligonowa 10/30 

20-817 Lublin

Projekt zakłada udział 100 dorosłych osób fizycznych (w tym 60K) zamieszkałych w województwie lubelskim pozostających bez zatrudnienia, w tym: osoby bierne zawodowo, osoby wykluczone społecznie, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Cel projektu:

  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym przy tworzeniu Indywidualnego Planu Działania;

  • indywidualne spotkania z psychologiem przy tworzeniu Indywidualnego Planu Działania;

  • grupowe warsztaty pracy/kompetencji społecznych;

  • grupowe warsztaty językowe;

  • grupowe warsztaty z profilaktyki zdrowia;

  • indywidualne spotkania z lekarzem/dietetykiem;

  • udział w szkoleniach prowadzących do uzyskania kwalifikacji;

  • udział w stażach zawodowych;

  • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej wśród 100 osób (60K, 40M) niezatrudnionych z województwa lubelskiego, w tym o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: biernych zawodowo, wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych, kobiet poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem zawodowym i doradczo-szkoleniowym w okresie 01.2024-06.2025.

Grupa docelowa:

Planowane rezultaty projektu:

Poprawienie sytuacji społecznej wśród min. 80 uczestników projektu po zakończeniu udziału w programie.

Uzyskanie kwalifikacji przez min. 80 uczestników projektu po opuszczeniu programu.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 

2 032 833,84 zł

 

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:  

1 931 192,14 zł

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie