Numer: FEPM.05.11-IZ.00-0107/23

„Wczoraj wykluczeni, dziś aktywni!”

Zadania realizowane w ramach projektu:

Kreatywni,

byś stał się innowacyjny

 

   InCREA

    FUNDACJA

+48 733 383 933

 

biuro@fundincrea.pl

NIP 7123428851

REGON: 52082908400000

KRS 0000943930

ul. Poligonowa 10/30 

20-817 Lublin

Projekt zakłada udział 90 dorosłych osób fizycznych (w tym 49K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo zamieszkałych w województwie pomorskim na terenie gmin: Dzierzgoń, Lichnowy, Morzeszczyn, Prabuty, Ryjewo oraz miast: Malbork, Chojnice oraz Lębork. W ramach grupy docelowej wsparciem w programie objętych zostanie 36 osób niepełnosprawnych.

Cel projektu:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym przy tworzeniu Indywidualnego Planu Działania;

 • indywidualne spotkania z psychologiem przy tworzeniu Indywidualnego Planu Działania;

 • grupowe warsztaty kompetencji społecznych;

 • grupowe warsztaty zdrowia;

 • grupowe warsztaty z zakresu animacji lokalnych i zasad wolontariatu;

 • udział w szkoleniach prowadzących do uzyskania kwalifikacji/kompetencji;

 • udział w stażach zawodowych;

 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji społecznej oraz wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i biernych zawodowo (w tym niepełnosprawnych), zamieszkujących na obszarze woj. pomorskiego, poprzez objęcie ich kompleksową ścieżką reintegracji (z wykorzystaniem instrumentów o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym) w okresie kwiecień 2024-czerwiec 2025.

Grupa docelowa:

Planowane rezultaty projektu:

 • Podjęcie zatrudnienia przez min. 26 uczestników projektu po opuszczeniu programu;

 • Uzyskanie kwalifikacji przez min. 49 uczestników projektu po opuszczeniu programu;

 • Poprawienie sytuacji społecznej wśród 63 uczestników projektu po opuszczeniu programu.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 

1 083 476,40 złotych

 

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:  

1 029 302,58 złotych

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie